1. Niemcy 4 loty
2. Stany Zjednoczone 4 loty
3. Polska 2 loty